- Mobil plattform -

Mobil plattform (Liftutbildning)

Användningen av liftar har ökat explosionsartat i Sverige de senaste åren. Det har även medfört att antalet olyckor med liftar har ökat. Ofta beror dessa olyckor på attityd och inställning till säkerhet, okunskap hos föraren, slarv vid hantering av utrustningen samt bristande riskbedömning inför arbetets genomförande.

Årligen rapporteras det in mellan 50–70 arbetsolyckor med liftar som är så pass allvarliga att följden blir sjukfrånvaro från arbetet.

  • Färre olycksfall medför färre personskador: Att minska risken för olyckor, stora som små, är en av tyngdpunkterna i denna utbildning. Det är därför vi till exempel pratar som säkerhetskultur i en liftutbildning.
  • Färre skador på liftar och inventarier: En bra liftförare kör säkert och riskerar inte att det uppkommer skador på lift eller inventarier. En förares skicklighet mäts med andra ord inte i deras snabbhet utan i deras noggrannhet och försiktighet.
  • Effektiviteten/produktiviteten ökar: En lugnare och smartare körning ökar inte enbart effektiviteten och sparar tid för dig som förare, den ger en bättre arbetsmiljö för dig och dina kollegor.
  • En ökad yrkesstolthet: Kravet på utbildning och den yrkesskicklighet utbildningen bidrar till är en pusselbit i att få en hög yrkesstolthet.


Använder ert företag fallskydd vid arbete från mobil arbetsplattform rekommenderar vi att komplettera med vår fallskyddsutbildning.

Ett förarbevis på mobil plattform är giltig i fem (5) år och ska sedan repeteras.