- ISO 14001 -

Miljöledningssystem ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 är en internationell standard för att beskriva ett företags systematiska sätt att arbeta för att öka medvetenheten på vilket klimatavtryck olika delar har. Det gäller att involvera alla anställda för att minska miljöpåverkan och för att skydda miljön. Det kan exempelvis vara genom att minska användning av resurser såsom vatten eller elektricitet, men också genom att förbättra avfallshanteringen. Att jobba aktivt med ett Miljöledningssystem är något som är bra både för miljön och ekonomin!

Miljöledningssystem ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 är en internationell standard och senaste uppdateringen kom 2015. Detta medförde att många krav på dokumentation försvunnit sedan första utgåvan 1994. Numera finns endast en handfull krav på dokumentation men i stället finns tydligare krav på koppling mellan strategi, vision, framgångsfaktorer och mål. Allt för att öka förståelsen för vilka miljöavtryck företaget gör och genom det förbättra miljöprestandan.

Varför jobba enligt ISO 14001 och eventuellt certifiera företaget?

Det finns flera olika orsaker till att bygga ett kvalitetsledningssystem och certifiera sig mot ISO 14001. Det kan exempelvis vara kundkrav som gör att företaget ”måste” certifiera sig som till exempel offentliga upphandlingar. 
En annan anledning, och väldigt viktig, är att företaget vill göra en förändring såsom att öka medvetenheten om emissioner och vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle.

 • Inom vilka områden har företaget störst miljöpåverkan? Vad kan jag som anställd bidra med för att minska påverkan.
 • Skapa rutiner för att få med miljöförbättringar inom alla områden och till och med sänka kostnader. Vid exempelvis rätt hantering av avfall kan företaget sälja till återvinning i stället för att betala för hanteringen.


Vilka krav ställer ISO 14001?

ISO 14001 ställer vissa krav på vad som ska finnas i ett miljöledningssystem som exempelvis:

 • Miljöpolicy – ramen för att hur miljöarbetet ska vara samt ha koppling till målen
 • Mål och mätningar – mål för att bli lite bättre för varje år och mätningar för att hålla kvar en hög nivå.
 • Definiera miljöaspekter och vilka som är betydande av dessa – inom vilka områden har företaget störst miljöpåverkan
 • Förbättringsarbete – jobba med ständiga förbättringar gör att företaget hela tiden blir lite starkare
 • Livscykelanalys – beräkna hur stor miljöpåverkan en produkt har så länge den används
 • Lagkravslista – det som i standarden nämns som bindande krav


Vad händer när ledningssystemet är byggt?

När ledningssystemet är byggt gäller det implementera och upprätthålla processer och rutiner samt att jobba med förbättringar. Vanliga misstag som företag gör är att:

 • Kolla igenom allt månaden innan en revision
 • Inte se vilka möjligheterna är att påverka miljön mindre negativt och samtidigt tjäna ekonomiskt på det
 • Göra allt på en gång och för detaljerat i stället för att ibland tänka ”good-enought”