- ISO 9001 -

Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015ISO 9001:2015 är en internationell standard för att beskriva ett företags systematiska sätt att arbeta för att erhålla nöjda kunder och andra intressenter. Företaget ska ständigt förbättra produkters eller tjänsters kvalitet och arbeta med ständiga förbättringar. Detta för att minska kvalitetsbristkostnaderna, vilket i genomsnitt står för ca 15 % av ett svenskt företags omsättning.
Genom att få ökad kundnöjdhet och minska ”strulkostnaderna” har företag stor möjlighet att öka försäljning och vinstmarginal. Detta hjälper ett levande Kvalitetsledningssystem dig med!

Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 är en internationell standard och senaste uppdateringen kom 2015. Detta medförde att många krav på dokumentation försvunnit sedan första utgåvan 1994. Numera finns endast en handfull krav på dokumentation men i stället finns tydligare krav på koppling mellan strategi, vision, framgångsfaktorer och mål. Allt för att nå en så hög kundnöjdhet som möjligt.

Varför jobba enligt ISO 9001 och eventuellt certifiera företaget?

Det finns flera olika orsaker till att bygga ett kvalitetsledningssystem och certifiera sig mot ISO 9001. Det kan exempelvis vara kundkrav som gör att företaget ”måste” certifiera sig som till exempel offentliga upphandlingar. 
En annan anledning, och den allra viktigaste, är att företaget vill göra en förändring. Exempel är att öka vinsten och höja personalnöjdheten.

 • Minskade strulkostnaderna såsom hantering av interna brister, kundreklamationer med mera gör att vinsten ökar i företaget.
 • Skapa rutiner för att öka trivseln på företaget. Anställda som mår bra och vet vad som ska göras och i vilken ordning ger även högre produktivitet, minskad sjukfrånvaro och personalomsättningen sjunker.


Vilka krav ställer ISO 9001?

ISO 9001 ställer vissa krav på vad som ska finnas i ett kvalitetsledningssystem som exempelvis:

 • Kvalitetspolicy – ramen för att hur kvalitetsarbetet ska vara samt ha koppling till målen
 • Mål och mätningar – mål för att bli lite bättre för varje år och mätningar för att hålla kvar en hög nivå.
 • Roller och ansvar – befattningsbeskrivningar inklusive befogenheter
 • Förbättringsarbete – jobba med ständiga förbättringar gör att företaget hela tiden blir lite starkare
 • Processer och rutiner – ta fram huvudprocesser, för företaget viktiga rutiner och manualer.


Vad händer när ledningssystemet är byggt?

När ledningssystemet är byggt gäller det implementera och upprätthålla processer och rutiner samt att jobba med förbättringar. Vanliga misstag som företag gör är att:

 • Kolla igenom allt månaden innan en revision/en gång årligen
 • Inte driva företaget enligt processerna som finns
 • Göra allt på en gång och för detaljerat i stället för att ibland tänka ”good-enought”
 • Inte investera i ett fungerande Ledningssystem och bestämma var dokument ska sparas
 • Ansvar och befogenheter är ej klara för ramen av ledningssystemet