- Livsmedelssäkerhet -

Livsmedelssäkerhet i din verksamhet

”Goda rutiner samt efterlevnad av dessa är en grundläggande förutsättning för att kunna producera säkra livsmedel”

Du som livsmedelsföretagare är ansvarig för att det du producerar och säljer, lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Kort sammanfattat finns lagstiftningen till för att konsumenter ska kunna lita på att det som konsumeras är säkra livsmedel. De ska även känna förtroende att den mat de köper är förpackade i rätt material och att företaget som tillverkar eller saluför livsmedlet gör det på ett säkert sätt. Det är viktigt att lagstiftningen följs genom hela kedjan ”från Jord till Bord” och att din personal vet vad som gäller. Med tydliga rutiner förenklar du detta arbete avsevärt!

Alla verksamheter ska ha ett system för kontroll av sina aktiviteter. Detta kan se ut på olika sätt beroende på hur just era förutsättningar.

Vår tjänst är utformad för att stötta dig i arbetet med att ta fram ett funktionellt egenkontrollprogram så att du kan känna dig trygg i att du uppfyller livsmedelslagstiftningen. Tillsammans tar vi fram de rutiner och dokument just din verksamhet behöver, där du får fokusera på det du kan allra bäst – din verksamhet, och våra konsulter formulerar ett egenkontrollprogram med hjälp av sin erfarenhet och kunskap inom livsmedelssäkerhet och tillhörande lagstiftning.

Vid implementering finns vi som stöd i arbetet med rutinernas efterlevnad. Vi medverkar till att skapa förståelse för Livsmedelssäkerhet hos personalen genom information, instruktion och utbildning.